fbpx

Firma Markopol informuje o realizacji projektu pt.: „Produkcja energii z OZE w Przedsiębiorstwie Wielobranżowym MARKOPOL Sp. z o.o.”.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020.

 

Projekt dotyczy podniesienia efektywności energetycznej przedsiębiorstwa MARKOPOL Sp. z o.o. poprzez budowę nowej instalacji OZE do wytwarzania energii elektrycznej.

Do głównych zadań projektu będzie należało wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 39Mwh, która w ciągu doby wytworzy maksymalnie 0,7488 MWh, a w ciągu roku wytworzy mniej niż 400MWh/rok netto. Instalacja będzie składała się z paneli o mocy 260 Wp - 160 szt. oraz inwertera 3~ - 2 szt., inteligentnego licznika energii 3~, okablowania, skrzynek elektrycznych – 2 szt. i struktury wsporczej do paneli fotowoltaicznych.

Zostanie ona wykonana w okresie od 01.06.2018r. do 31.07.2018r. na dachu budynku magazynowego.

Współfinansowanie UE w kwocie: 117 000, 00 zł

Całkowita wartość Projektu wynosi: 224 623, 10 zł

Rostrzygnięte

Solenita Sp. z o.o.

Al.Warszawska 124

20-824 Lublin

Oferta wpłynęła 25.06.2018

Cena oferty 154.000 zł

                                            OGŁOSZENIE OFERTOWE

Produkcja energii z OZE w Przedsiębiorstwie Wielobranżowym MARKOPOL Sp. z o.o.

 

   TERMIN SKŁADANIA OFERT

   Do dnia 25.06.2018 r

MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

   Oferty przygotowane zgodnie z opisem należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.06.2018r. W formie elektronicznej na wskazany poniżej adres e-mail lub w formie papierowej osobiście (pocztą) za pośrednictwem kuriera w siedzibie Zamawiającego:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MARKOPOL Sp. z o.o.

 1. Bohaterów Monte Cassino 53, 20-705 Lublin.

   Złożenie oferty uznane zostanie za skuteczne, jeżeli kompletna oferta dotrze do siedziby Zamawiającego lub na jego skrzynkę mailową w terminie określonym w niniejszym pkt. Data stempla pocztowego nie decyduje o skutecznym wniesieniu oferty.

   Zaleca się, aby oferta składana drogą elektroniczną miała postać jednego pliku w formacie pdf.

   Oferta i wszystkie dołączone do nie dokumenty muszą być podpisane przez osoby upoważnione do występowania w imieniu Oferenta, ujawnione we właściwym rejestrze lub posiadające odpowiednie pełnomocnictwo szczegółowe lub rodzajowe, które należy dołączyć do oferty.

   Koperta zawierająca ofertę powinna być opatrzona nazwą i adresem Oferenta. Ponadto na kopercie ( w tytule e-maila) należy wpisać:

„Oferta na Produkcję energii z OZE w Przedsiębiorstwie Wielobranżowym MARKOPOL Sp. z o.o.”

POZOSTAŁE INFORMACJE DLA OFERENTÓW

 • Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
 • Cena oferty musi uwzględniać całość kosztów niezbędnych dla realizacji przedmiotu zamówienia w tym podatek VAT.
 • Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisami osób upoważnionych do występowania w imieniu Oferenta.
 • Oczywiste pomyłki w tekście oferty zostaną poprawione przez Zamawiającego, o czym Oferent zostanie niezwłocznie poinformowany.
 • Zmiany, poprawki i uzupełnienia w ofercie muszą być podpisane przez osoby uprawnione ( wskazane we właściwym rejestrze, jako uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Oferenta) lub osoby posiadające właściwe pełnomocnictwa szczególne lub rodzajowe.
 • Powiadomienie o wycofaniu oferty musi być podpisane przez osoby uprawnione (wskazane we właściwym rejestrze, jako uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Oferenta) lub osoby posiadające właściwe pełnomocnictwa szczególne lub rodzajowe. Do powiadomienia o wycofaniu oferty należy załączyć dokument rejestrowy pobrany z ogólnopolskiej bazy internetowej Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), lub stosowne pełnomocnictwo szczególne lub rodzajowe.
 • Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Marzena Taszkun

 • Numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

48 81 533 73 00

 

SKRÓCONY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

   Przedmiotem zamówienia jest budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy czynnej 39,00 kW w ramach projektu pt. „Produkcja energii z OZE w Przedsiębiorstwie Wielobranżowym MARKOPOL Sp. z o.o.” złożony w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach RPO WL na lata 2014-2020.

   Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie, do czasu zawarcia umowy. Z tytułu unieważnienia postępowania Oferentom nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego.

   Zakres prac:

 • Wykonanie ekspertyzy wytrzymałości dachu, na którym zabudowana zostanie instalacja PV
 • Projekt koncepcyjny ( projekt wstępny) instalacji fotowoltaicznej
 • Dobór, dostawa, montaż infrastruktury technicznej głównej i towarzyszącej, tzn. Paneli PV, inwerterów, instalacji, itp.
 • Dobór i dostawa konstrukcji stalowo-aluminiowej do montażu paneli na dachu budynku.
 • Wykonanie robót budowlanych: montażowych, instalacyjnych i ogólnobudowlanych zgodnie z wymogami Zamawiającego.
 • Budowa połączeń kablowych między panelami.
 • Instalacja ochrony uziemiającej i przeciwprzepięciowej zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
 • Montaż na konstrukcji wsporczej instalacji.
 • Budowa przyłącza nN (wewnętrznej linii zasilającej na trasie rozdzielnia nN, PV- złącze kablowe).
 • Dostawa i montaż systemu monitoringu i zarządzania pracą instalacji (TIK).
 • Przyłączenie instalacji do wewnętrznej instalacji elektrycznej.
 • Dokonanie rozruchu instalacji
 • Opracowanie instrukcji obsługi instalacji i przeszkolenie personelu Zamawiającego.
 • Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

   Nieprzekraczalny termin realizacji przedmiotu zamówienia: 31.07.2018 r.

KATEGORIA OGŁOSZENIA

   Roboty budowlane

 

PODKATEGORIA OGŁOSZENIA

   Roboty budowlane

 

MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

   Województwo: lubelskie, powiat: lublin, miasto: Lublin, ul. Bohaterów Monte Cassino 53

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

   Cel zamówienia

   Celem zamówienia jest realizacja projektu pt. „Produkcja energii z OZE w Przedsiębiorstwie Wielobranżowym MARKOPOL Sp. z o.o.” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 4 – Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.2 – Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach ( nr naboru RPLU.04.02.00-06-0183/17).

   Celem projektu jest:

 • zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych
 • redukcja pyłu PM 10 emitowanego przez obiekt będący przedmiotem wsparcia
 • zmniejszenie pobierania energii pobieranej z elektrowni, na potrzeby Zamawiającego
 • zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa

   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

   Przedmiotem zamówienia jest budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy czynnej 39 kW, posadowionej na dachu budynku magazynowego.

   Prace budowlane obejmują:

    

 • montaż systemowej konstrukcji wsporczej przeznaczonej pod panele PV- 1 kpl.
 • montaż modułów fotowoltaicznych- 1 kpl.
 • montaż inwerterów ( 2 szt.) - 1 kpl.
 • wykonanie okablowania DC- 1 kpl.
 • wykonanie okablowania AC- 1 kpl.
 • montaż systemu monitoringu pracy instalacji i zarządzania produkcją energii (TIK) - 1 kpl.
 • instalacja rozdzielnicy CD- 1 kpl.
 • instalacja rozdzielnicy AC- 1 kpl.
 • wykonanie instalacji uziemiającej/ odgromowej – 1 kpl

 

   MINIMALNE OCZEKIWANIA REZULTATY

 • energia wyprodukowana przez system PV min 39000 kWh
 • stosunek wydajności (PR) min 85%
 • emisja gazów cieplarnianych (CI34) ( tony równoważnika CO2/ rok)- rozliczeniowy, której udało się uniknąć min - 12,959

Parametry panelu PV

 • Moduły fotowoltaiczne polikrystaliczne o mocy min 270 Wp
 • min 60 ogniw, min 3 diody bocznikujące
 • waga max 18 kg
 • sprawność skuteczności pojedynczego panelu min 16,5 %
 • wytrzymałość na obciążenia mechaniczne min 5400 PA/szt.
 • zakres temperaturowy pracy od -40°C do +80°C
 • spełnienie normy PN
 • stopień ochrony min IP 65
 • liniowa gwarancja spadku mocy min 0.7%
 • panele muszą spełniać wymagania z zakresu odporności na mgłę solną i amoniaki
 • nanopowłoka zmniejszająca osadzanie się zabrudzeń
 • wyniki pomiaru flashtest dla każdego modułu
 • wyprodukowane nie wcześniej niż w 2018 r.
 • maksymalne napięcie systemu (V) 1 000 V dc

Gwarancja producenta na produkt ( z pieczęcią i podpisem producenta), musi obejmować wszystkie ewentualne wady ukryte i wynosić min 12 lat. Liniowa gwarancja stałej mocy min 25 lat w pierwszym roku zachowanie min 97% mocy a po 25 latach min 83% mocy. Panel PV powinien posiadać certyfikat lub dokument z akredytowanej jednostki laboratoryjnej, potwierdzający pozytywny wynik testów modułów zgodnie z normą IEC 61215, IEC 61730 ( lub równoważną). Gwarancja w języku polski potwierdzona podpisem, pieczątką producenta. Wymagane jest oświadczenie potwierdzone przez producenta na parametry panelu PV.

Wszelkie wykorzystane przy realizacji zamówienia urządzenia i materiały muszą być fabrycznie nowe i posiadać gwarancję producenta.

 

   Parametry inwertera

 • inwerter wykonany w technologii beztransformatorowej
 • inwertery powinny być na napięcie 123/456V AC 3- fazowe
 • inwertery powinny posiadać zabezpieczenie odcinające napięcie przy braku obecności sieci zasilającej
 • inwertery powinny umożliwiać komunikację przez media przewodowe lub bezprzewodowe
 • inwertery powinny posiadać IP 65
 • maksymalna sprawność nie mniejsza niż 95 %
 • moc inwertera dobrana w granicach 90-100% mocy paneli PV
 • naturalny lub wymuszony tryb chłodzenia

 

   Parametry konstrukcji wsporczej

 • konstrukcja mocująca moduły do dachu istniejącego budynku wykonana z aluminium i stali nierdzewnej
 • maksymalna waga konstrukcji 7 kg/ panel
 • wymagany nim okres gwarancji na konstrukcję i montaż 5 lat, wady ukryte – 10 lat

 

   Parametry TIK

 • niezależny inteligentny system monitorowania i zarządzania on-line instalacją fotowoltaiczną, wyposażony w moduł komunikacyjny
 • możliwa analiza pracy systemu PV, która dostarcza informacje na temat: ilości wyprodukowanej energii w danym okresie, wykrytych wad i usterek w parametrach systemu

 

   Parametry okablowania DC

 • kable giętkie, miedziane przeznaczone do instalacji fotowoltaicznych, przekrój żył min 4 mm²
 • Kable odporne na UV i wodę
 • żywotność nim 25 lat
 • izolacja do 1000V DC
 • temperatura pracy kabli -40ºC do +80ºC

 

   Montaż i instalacja

Gwarancja Wykonania udzielona przez Wykonawcę min 5 lat. Odbiór przedmiotu zamówienia dokona upoważniony przedstawiciel Zamawiającego. Z odbioru zostanie sporządzony protokół.

 

KOD CPV

09331200-0

 

NAZWA KODU CPV

Słoneczne moduły fotoelektryczne

DODATKOWE PRZEDMIOTY ZAMÓWIENIA

45 000 000-7 roboty budowlane

09 332 000-5 instalacje słoneczne

45 000 000-0 roboty instalacyjne w budynkach

45 261 215-4 pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

45 310 000-3 roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45 311 200-2 roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45 315 500-3 instalacje średniego napięcia

45 311 100-1 roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45 315 100-9 instalacyjne roboty elektrotechniczne

45 223 810-7 konstrukcje gotowe

45 262 640-9 roboty w zakresie poprawy stanu środowiska naturalnego

HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia musi zostać zrealizowany nie później niż do dnia 31.07.2018 r

Przewidywany termin rozpoczęcia prac: 02.07.2018r.

 

ZAŁĄCZNIKI

Wzór umowy.doc

Formularz ofertowy z oświadczeniami.doc

Zalacznik nr 2.doc

Zalacznik nr 3.doc

Zalacznik nr 4.doc

 

 

 

PYTANIA I WYJAŚNIENIA

   Brak pytań i wyjaśnień

 

UPRAWNIENIA DO WYKONYWANIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI LUB CZYNNOŚCI

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu tj., posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia, jeśli przepisy nakładają taki obowiązek

 

WIEDZA I DOŚWIADCZENIE

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełnić warunki udziału w postępowaniu, tj., posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu podobnych prac. W celu udowodnienia spełnienia tego warunku Wykonawca musi wykazać w formie oświadczenia, że w ostatnich 3-latach liczonych przed terminem składania ofert wykonał instalacje fotowoltaiczne w ilości min 3, na min 120kW. Jednoczesnym potwierdzeniem w/w prac będą listy referencyjne, załączone do Załącznika nr 4, oraz aktualny nie starszy niż miesiąc wypis z CIDG lub KRS potwierdzający okres prowadzenia działalności.

 

POTENCJAŁ TECHNICZNY

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu, tj. dysponować stosownym potencjałem technicznym i organizacyjnym, zapewniającym poprawną realizację przedmiotu zamówienia.

 

OSOBY ZDOLNE DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu, tj. dysponować osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, przez co należy rozumieć to, że montaż instalacji musi zostać dokonany przez uprawnionego instalatora, który zagwarantuje poprawność montażu oraz spełnienie wymogów dotyczących bezpieczeństwa pracy instalacji w obiekcie i sieci elektroenergetycznej. Przez uprawnionego instalatora rozumie się osobę posiadającą:

 1. a) ważny certyfikat potwierdzający kwalifikacje do instalowania odnawialnych źródeł energii ( art 136 i art 145 ustawy o odnawialnych źródłach energii), lub
 2. b) ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci lub
 3. c) uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

 

SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełnić warunki udziału w postępowaniu, tj. muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej poprawną realizację przedmiotu zamówienia, a także nie zalegać z należnościami wobec Skarbu Państwa oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/ Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Na potwierdzenie Oferent zobowiązany jest do załączenia zaświadczeń o niezaleganiu wobec Skarbu Państwa i Zakładu ubezpieczeń Społecznych/ Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ( z terminem nie przekraczającym 3-miesięcy od daty złożenia oferty).

 

Ponadto Oferenci ubiegający się o udzielanie zamówienia muszą być objęci ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej, tj. OC w zakresie działalności związanej z projektem. OC Oferenta powinno wynosić minimum 300.000,- zł ( trzysta tysięcy złotych 00/100 gr).

Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Oferent zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:

 • kopię ważnej polisy OC

W przypadku podania sumy ubezpieczenia w walucie innej niż PLN, kwota ta zostanie przeliczona na PLN według średniego kursu danej waluty opublikowanego przez Narodowy Bank Polski w dniu otwarcia ofert.

 

DODATKOWE WARUNKI

Okres ważności oferty (termin związania ofertą wobec Zamawiającego) – min. 60 dni.

 

WARUNKI ZMIANY UMOWY

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy podpisanej z Wykonawcą zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania, jeżeli spełniony zostanie któryś z poniższych warunków:

 1. Zmiana uzasadniona będzie sytuacją, której Zamawiający- mimo działania z należytą starannością – nie mógł przewidzieć;
 2. Zmiana będzie korzystna dla Zamawiającego;

Zmiany mogą dotyczyć w szczególności terminów realizacji zamówienia, terminów płatności, między innymi w przypadku warunków uzasadniających taką zmianę, spowodowanymi niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi dla realizacji zamówienia, siłą wyższą, zmianą terminu realizacji zamówienia z powodu opóźnienia Wykonawcy oraz innych przyczyn, których Zamawiający nie mógł przewidzieć.

 

LISTA DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD WYKONAWCY

1 Formularz ofertowy z oświadczeniami.

2 Wykaz robót budowlanych ( załącznik nr 4).

3 Kopia ważnej polisy, lub inny dokument potwierdzający, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

4 Karta katalogowa panelu PV.

5 Aktualne wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, że Oferent nie posiada zaległości wobec Skarbu Państwa.

6 Aktualne wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Oferent nie zalega a opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.

 

ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.

 

OCENA OFERTY

 

Kryteria oceny i opis przyznawania punktacji

 

Przewidziano następujące kryteria oceny ofert:

1) cena (przez cenę rozumie się łączną cenę netto dostawy, instalacji i uruchomienia) – 65%; kryterium to wyliczane będzie zgodnie z zależnością:

C = (C min/C of) * 65%, gdzie

C – ilość punktów za łączną cenę netto badanej oferty;

C min – cena z oferty z najniższą ceną;

C of – cena z oferty ocenianej

 

2) gwarancja na ogniwa fotowoltaiczne; minimum 10 lat, ale nie krócej niż gwarancja producenta na produkt – 15%; kryterium to wyliczane będzie zgodnie z zależnością;

G1 = (G1 of/G1 max) * 15% gdzie;

G1 – ilość punktów za gwarancję badanej oferty;

G1max – najdłuższy okres udzielonej gwarancji, wyrażonej w miesiącach;

G1 of – okres gwarancji z oferty ocenianej, wyrażony w miesiącach.

 

Uwaga! Gwarancje przekraczające 30 lat do kryterium oceny zostaną zliczone, jako gwarancje 30-letnie.

3) gwarancja na inwerter; minimum 10 lat, ale nie krócej niż gwarancja producenta na produkt – 10 % kryterium to będzie wyliczane zgodnie z zależnością;

G2 = (G2 of/G2 max) * 10%, gdzie

G2 – ilość punktów za gwarancję badanej oferty;

G2 max – najdłuższy okres udzielonej gwarancji wyrażony w miesiącach;

G2 of – okres gwarancji z oferty ocenianej, wyrażony w miesiącach.

 

Uwaga! Gwarancje przekraczające 25 lat do kryterium oceny zostaną zaliczone, jako gwarancje 25- letnie.

 

4) czas reakcji serwisowej ( przez czas reakcji serwisowej rozumie się czas liczony w godzinach od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego usterki/ awarii przez ustalony kanał komunikacyjny do chwili przystąpienia przez Wykonawcę do usuwania awarii) – 10%; kryterium to wyliczane będzie zgodnie z zależnością:

S = (S min/ S of) * 10 %; gdzie;

S – ilość punktów za czas reakcji badanej oferty;

S min – najkrótszy zaoferowany czas reakcji;

S of – czas reakcji z oferty badanej.

 

Ilość punktów za poszczególne kryteria po zsumowaniu będą stanowić końcową ilość punktów przyznanych danej ofercie. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą końcową ilość punktów.

 

WYKLUCZENIA

Z postępowania na wybór Wykonawcy wyklucza się oferentów:

 

 1. a) w stosunku, do których otwarto procedurę likwidacyjną lub których upadłość ogłoszono;

 

 1. b) którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidywane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

 

 1. c) osoby fizyczne lub osoby prawne, których członków władz prawomocnie skazano za popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

 

 1. d) którzy nie spełniają warunków określonych w niniejszym ogłoszeniu lub w wyznaczonym terminie nie złożyli, nie uzupełnili lub nie wyjaśnili dokumentów potwierdzających spełnienie warunków.

 

   Ponadto z postępowania Zamawiający wykluczy podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

   Na potwierdzenie braku przesłanek wykluczenia z postępowania, Oferent zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie ( załącznik nr 2 i 3)..

 

 

INFORMACJE DODATKOWE 

W związku z rozpoczęciem stosowania nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), czyli popularnego w ostatnim czasie „RODO”, chcielibyśmy poinformować Państwa o zasadach, na jakich przekazane nam dane osobowe będą przetwarzane, a także jakie uprawnienia z tego tytułu właśnie Państwo uzyskali.


Jednocześnie zapewniamy, że kierujemy się dobrem naszych Partnerów i chronimy ich interesy na każdej możliwej płaszczyźnie. Cenimy Państwa prywatność, dlatego też w celu zapewnienia Państwu właściwej ochrony, wdrożyliśmy niezbędne rozwiązania technologiczne oraz mechanizmy organizacyjne. Tym niemniej zachęcamy do zapoznania się z poniższymi informacjami, również dotyczącymi uprawnień, które zyskują Państwo na gruncie nowych przepisów.


Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych jest PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MARKOPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Lublinie (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Bohaterów Monte Cassino 53, 20-705 Lublin); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000068645; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 30.360,00 zł.; NIP: 7120153069; REGON: 008057287; adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Kontakt z Administratorem we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną Państwa danych osobowych możliwy jest za pośrednictwem tradycyjnej poczty (adres powyżej), poczty elektronicznej (adres e-mail: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)


Państwa dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie w zakresie udzielonych przez Państwa zgód lub w usprawiedliwionym prawnie celu związanym z budową instalacji fotowoltaicznej na budynku „P.W.Markopol Sp. z o.o.” w Lublinie.
Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami zawodowymi. Tym samym pragniemy Państwa poinformować, iż przysługuje Państwu w szczególności prawo do:

 1. uzyskania wglądu w przekazane dane osobowe. Na Państwa żądanie sporządzone zostanie zestawienie przetwarzanych danych w ustrukturyzowanej postaci pliku komputerowego w jednym z powszechnie stosowanych formatów;
 2. żądania ich zmiany, sprostowania, uzupełnienia lub całkowitego usunięcia. Do każdego z Państwa żądań Administrator odniesienie się niezwłocznie, w terminie przewidzianym przepisami prawa dla każdej z tych czynności;
 3. żądania ograniczenia zakresu przetwarzania. Przykładowo: jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych w celu przedstawienia oferty handlowej drogą elektroniczną – mogą Państwo w każdym momencie zgodę tę cofnąć, jednocześnie nadal korzystając z usług spółki „P.W.Markopol” z siedzibą w Lublinie na podstawie zawartej wcześniej umowy. Udzielenie zgody, a także jej cofnięcie nie jest sformalizowane – może nastąpić zarówno w formie pisemnej, jak i za pośrednictwem między innymi poczty elektronicznej ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.);
 4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), który z dniem 25 maja 2018 roku zastąpił Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).


W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości – serdecznie zachęcamy do kontaktu.

Polityka bezpieczeństwa

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane na Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki.